108 Names of Lord Murugan, Shri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Murugan

 1. ॐ स्कन्दाय नमः।
  Om Skandaya Namah।
 2. ॐ गुहाय नमः।
  Om Guhaya Namah।
 3. ॐ षण्मुखाय नमः।
  Om Shanmukhaya Namah।
 4. ॐ फालनेत्रसुताय नमः।
  Om Phalanetrasutaya Namah।
 5. ॐ प्रभवे नमः।
  Om Prabhave Namah।
 6. ॐ पिङ्गलाय नमः।
  Om Pingalaya Namah।
 7. ॐ कृत्तिकासूनवे नमः।
  Om Krittikasunave Namah।
 8. ॐ शिखिवाहनाय नमः।
  Om Shikhivahanaya Namah।
 9. ॐ द्विषड्भुजाय नमः।
  Om Dvishadbhujaya Namah।
 10. ॐ द्विषण्णेत्राय नमः।
  Om Dvishannetraya Namah।
 11. ॐ शक्तिधराय नमः।
  Om Shaktidharaya Namah।
 12. ॐ पिशिताशप्रभञ्जनाय नमः।
  Om Pishitashaprabhanjanaya Namah।
 13. ॐ तारकासुरसंहर्त्रे नमः।
  Om Tarakasurasanhartre Namah।
 14. ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः।
  Om Rakshobalavimardanaya Namah।
 15. ॐ मत्ताय नमः।
  Om Mattaya Namah।
 16. ॐ प्रमत्ताय नमः।
  Om Pramattaya Namah।
 17. ॐ उन्मत्ताय नमः।
  Om Unmattaya Namah।
 18. ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः।
  Om Surasainyasurakshakaya Namah।
 19. ॐ देवासेनापतये नमः।
  Om Devasenapataye Namah।
 20. ॐ प्राज्ञाय नमः।
  Om Pragyahya Namah।
 21. ॐ कृपालवे नमः।
  Om Kripalave Namah।
 22. ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
  Om Bhaktavatsalaya Namah।
 23. ॐ उमासुताय नमः।
  Om Umasutaya Namah।
 24. ॐ शक्तिधराय नमः।
  Om Shaktidharaya Namah।
 25. ॐ कुमाराय नमः।
  Om Kumaraya Namah।
 26. ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः।
  Om Kraunchadaranaya Namah।
 27. ॐ सेनानिये नमः।
  Om Senaniye Namah।
 28. ॐ अग्निजन्मने नमः।
  Om Agnijanmane Namah।
 29. ॐ विशाखाय नमः।
  Om Vishakhaya Namah।
 30. ॐ शङ्करात्मजाय नमः।
  Om Shankaratmajaya Namah।
 31. ॐ शिवस्वामिने नमः।
  Om Shivaswamine Namah।
 32. ॐ गणस्वामिने नमः।
  Om Ganaswamine Namah।
 33. ॐ सर्वस्वामिने नमः।
  Om Sarvaswamine Namah।
 34. ॐ सनातनाय नमः।
  Om Sanatanaya Namah।
 35. ॐ अनन्तशक्तये नमः।
  Om Anantashaktaye Namah।
 36. ॐ अक्षोभ्याय नमः।
  Om Akshobhyaya Namah।
 37. ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः।
  Om Parvatipriyanandanaya Namah।
 38. ॐ गङ्गासुताय नमः।
  Om Gangasutaya Namah।
 39. ॐ शरोद्भूताय नमः।
  Om Sharodbhutaya Namah।
 40. ॐ आहुताय नमः।
  Om Ahutaya Namah।
 41. ॐ पावकात्मजाय नमः।
  Om Pavakatmajaya Namah।
 42. ॐ जृम्भाय नमः।
  Om Jrimbhaya Namah।
 43. ॐ प्रजृम्भाय नमः।
  Om Prajrimbhaya Namah।
 44. ॐ उज्जृम्भाय नमः।
  Om Ujjrimbhaya Namah।
 45. ॐ कमलासनसंस्तुताय नमः।
  Om Kamalasanasamstutaya Namah।
 46. ॐ एकवर्णाय नमः।
  Om Ekavarnaya Namah।
 47. ॐ द्विवर्णाय नमः।
  Om Dvivarnaya Namah।
 48. ॐ त्रिवर्णाय नमः।
  Om Trivarnaya Namah।
 49. ॐ सुमनोहराय नमः।
  Om Sumanoharaya Namah।
 50. ॐ चुतुर्वर्णाय नमः।
  Om Chaturvarnaya Namah।
 51. ॐ पञ्चवर्णाय नमः।
  Om Panchavarnaya Namah।
 52. ॐ प्रजापतये नमः।
  Om Prajapataye Namah।
 53. ॐ अहस्पतये नमः।
  Om Ahaspataye Namah।
 54. ॐ अग्निगर्भाय नमः।
  Om Agnigarbhaya Namah।
 55. ॐ शमीगर्भाय नमः।
  Om Shamigarbhaya Namah।
 56. ॐ विश्वरेतसे नमः।
  Om Vishvaretase Namah।
 57. ॐ सुरारिघ्ने नमः।
  Om Surarighne Namah।
 58. ॐ हरिद्वर्णाय नमः।
  Om Haridvarnaya Namah।
 59. ॐ शुभकराय नमः।
  Om Shubhakaraya Namah।
 60. ॐ वसुमते नमः।
  Om Vasumate Namah।
 61. ॐ वटुवेषभृते नमः।
  Om Vatuveshabhrite Namah।
 62. ॐ पूष्णे नमः।
  Om Pushne Namah।
 63. ॐ गभस्तये नमः।
  Om Gabhastaye Namah।
 64. ॐ गहनाय नमः।
  Om Gahanaya Namah।
 65. ॐ चन्द्रवर्णाय नमः।
  Om Chandravarnaya Namah।
 66. ॐ कलाधराय नमः।
  Om Kaladharaya Namah।
 67. ॐ मायाधराय नमः।
  Om Mayadharaya Namah।
 68. ॐ महामायिने नमः।
  Om Mahamayine Namah।
 69. ॐ कैवल्याय नमः।
  Om Kaivalyaya Namah।
 70. ॐ शङ्करात्मजाय नमः।
  Om Shankaratmajaya Namah।
 71. ॐ विश्वयोनये नमः।
  Om Vishvayonaye Namah।
 72. ॐ अमेयात्मने नमः।
  Om Ameyatmane Namah।
 73. ॐ तेजोनिधये नमः।
  Om Tejonidhaye Namah।
 74. ॐ अनामयाय नमः।
  Om Anamayaya Namah।
 75. ॐ परमेष्ठिने नमः।
  Om Parameshthine Namah।
 76. ॐ परब्रह्मणे नमः।
  Om Parabrahmane Namah।
 77. ॐ वेदगर्भाय नमः।
  Om Vedagarbhaya Namah।
 78. ॐ विराट्सुताय नमः।
  Om Viratsutaya Namah।
 79. ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः।
  Om Pulindakanyabhartre Namah।
 80. ॐ महासारस्वतव्रताय नमः।
  Om Mahasarasvatavrataya Namah।
 81. ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः।
  Om Ashritakhiladatre Namah।
 82. ॐ चोरघ्नाय नमः।
  Om Choraghnaya Namah।
 83. ॐ रोगनाशनाय नमः।
  Om Roganashanaya Namah।
 84. ॐ अनन्तमूर्तये नमः।
  Om Anantamurtaye Namah।
 85. ॐ आनन्दाय नमः।
  Om Anandaya Namah।
 86. ॐ शिखण्डिकृतकेतनाय नमः।
  Om Shikhandikritaketanaya Namah।
 87. ॐ डम्भाय नमः।
  Om Dambhaya Namah।
 88. ॐ परमडम्भाय नमः।
  Om Paramadambhaya Namah।
 89. ॐ महाडम्भाय नमः।
  Om Mahadambhaya Namah।
 90. ॐ वृषाकपये नमः।
  Om Vrishakapaye Namah।
 91. ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः।
  Om Karanopattadehaya Namah।
 92. ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः।
  Om Karanatitavigrahaya Namah।
 93. ॐ अनीश्वराय नमः।
  Om Anishvaraya Namah।
 94. ॐ अमृताय नमः।
  Om Amritaya Namah।
 95. ॐ प्राणाय नमः।
  Om Pranaya Namah।
 96. ॐ प्राणायामपरायणाय नमः।
  Om Pranayamaparayanaya Namah।
 97. ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः।
  Om Viruddhahantre Namah।
 98. ॐ वीरघ्नाय नमः।
  Om Viraghnaya Namah।
 99. ॐ रक्तश्यामगळाय नमः।
  Om Raktashyamagalaya Namah।
 100. ॐ श्यामकन्धराय नमः।
  Om Shyamakandharaya Namah।
 101. ॐ महते नमः।
  Om Mahate Namah।
 102. ॐ सुब्रह्मण्याय नमः।
  Om Subrahmanyaya Namah।
 103. ॐ गुहप्रीताय नमः।
  Om Guhapritaya Namah।
 104. ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
  Om Brahmanyaya Namah।
 105. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः।
  Om Brahmanapriyaya Namah।
 106. ॐ वेदवेद्याय नमः।
  Om Vedavedyaya Namah।
 107. ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः।
  Om Akshayaphalapradaya Namah।
 108. ॐ वल्ली देवसेनासमेत श्री सुब्रह्मण्यस्वामिने नमः।
  Om Valli Devasenasameta Shri Subrahmanyasvamine Namah।

Iti Shree Subrahmanya ashtottara shatanaamavali Samaptam

murugan names

Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!