Names of Goddess Lakshmi, Hindu Goddess Lakshmi names

Names of Goddess Lakshmi

 • Aditi
 • Ahladajanani
 • Amrutha
 • Anagha
 • Ashoka
 • Bhaskari
 • Bhuvaneshwari
 • Bilvanilaya
 • Buddhi
 • Chanda
 • Chandrarupa
 • Chandrasahodari
 • Chandravadana
 • Chaturbhuja
 • Daridriya Dhwamsini
 • Daridriyanashini
 • Deepa
 • Deepta
 • Deetya
 • Devi
 • Dhanadhanyaki
 • Dhanya
 • Harini
 • Harivallabhi
 • Hemamalini
 • Hiranmayi
 • Hiranyaprakai
 • Hymavathy
 • Indira
 • Indusheetala
 • Jaya
 • Kamakshi
 • Kamala
 • Kamalasambhava
 • Kantha
 • Karuna
 • Lakashokavinashini
 • Lakshmi
 • Lokamatri
 • Mahalakshmi
 • Navadurga
 • NityaPushta
 • Padmahasta
 • Padmakshya
 • Padmamaladhara
 • Padmamukhi
 • Padmanabhapriya
 • Padmapriya
 • Padmasundari
 • Padmini
 • Padmodbhava
 • Paramatmika
 • Prabha
 • Prakruti
 • Prasadabhimukhi
 • Prasannakshi
 • Pushti

lakshmi names


More Hindu names