Names of Lord Vishnu, Hindu god Vishnu names, Vishnu Avatars

Names of Lord Vishnu

 • Adisesh
 • Adinath
 • Ajitesh
 • Akshaj
 • Bhudhav
 • Bhuvanesh
 • Chakradev
 • Chakradhar
 • Chhatrabhuj
 • Eha
 • Eka
 • Ekana
 • Evyavan
 • Hemang
 • Hiranya
 • Hrishikesh
 • Ijay
 • Indivar
 • Inesh
 • Ish
 • Jagannath
 • Jaipal
 • Janardan
 • Jina
 • Kumud
 • Kunda
 • Liladhar
 • Lohitaksh
 • Loknath
 • Madhuban
 • Mahakram
 • Mahatru
 • Mahendra
 • Namdev
 • Narayan
 • Narottam
 • Nityanta
 • Padmesh
 • Parmesh
 • Pitambar
 • Pramodan
 • Purshottam
 • Rakshan
 • Ram
 • Ratnabhu
 • Ratnanidhi
 • Samarendra
 • Samarendu
 • Samarjit
 • Satindra
 • Shridhar
 • Shrinath
 • Shripad
 • Shripal
 • Shripati
 • Shriram
 • Shriranga
 • Shrivatsa
 • Shriyans
 • Sourish

vishnu names


More Hindu names